At Equal we are here to support you and help you succeed from the moment you join.

This means not only high quality initial training, but ongoing and continuous professional development that is personalised to your goals. We have a wide range of on demand courses available for you to complete and refer back to at your convenience. At the end of each course you will receive a personalised certificate that you can use to track your ongoing development.

At Equal we want you to feel able to take ownership of your development and are always looking for ideas and ways to improve our offerings.


Yn Equal rydym yma i'ch cefnogi a'ch helpu i lwyddo o'r eiliad y byddwch yn ymuno.


Mae hyn yn golygu nid yn unig hyfforddiant cychwynnol o ansawdd uchel, ond datblygiad proffesiynol parhaus sydd wedi'i bersonoli i'ch nodau. Mae gennym amrywiaeth eang o gyrsiau ar-alw ar gael i chi eu cwblhau a chyfeirio yn ôl atynt pan fydd yn gyfleus i chi. Ar ddiwedd pob cwrs byddwch yn derbyn tystysgrif bersonol y gallwch ei defnyddio i olrhain eich datblygiad parhaus.

Yn Equal rydym am i chi deimlo eich bod yn gallu cymryd perchnogaeth o'ch datblygiad ac rydym bob amser yn chwilio am syniadau a ffyrdd o wella ein cynigion.Education the right way

Addysg y ffordd iawn


We are committed to providing personalised training that meets your needs for personal growth. We are always learning and seeking feedback to improve our offering.


Rydym wedi ymrwymo i ddarparu hyfforddiant personol sy'n cwrdd â'ch anghenion ar gyfer twf personol. Rydym bob amser yn dysgu ac yn edrych am adborth i wella'r hyn yr ydym yn ei gynnig.

A community for educators


Cymuned ar gyfer addysgwyr

Equal Education Partners Academy is a community of professionals all striving for excellence in their practice. Use this opportunity to connect and share ideas with colleagues. You are never on your own.


Mae Academi Equal Education Partners yn gymuned o weithwyr proffesiynol sy'n ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth yn eu hymarfer. Manteisiwch ar y cyfle hwn i gysylltu a rhannu syniadau â chydweithwyr. Nid ydych byth ar eich pen eich hun.

Learn at ease


Dysgwch yn gyfforddus


Professional learning on your terms. Learn what, where and when suits you. Maintain a work life balance by completing courses at times that fit your lifestyle. Access content even after finishing courses for review as and when needed.


Dysgu proffesiynol ar eich telerau chi. Dysgwch beth, ble a phryd sy'n addas i chi. Cadwch gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith trwy gwblhau cyrsiau ar adegau sy'n cyd-fynd â'ch ffordd o fyw. Cyrchwch gynnwys hyd yn oed ar ôl gorffen cyrsiau i'w hadolygu pan fo angen.“After attending the Curriculum for Wales course, I was left feeling fascinated and eager to learn more. The vision for the future of learning was invigorating. And it’s encouraging to see that education in Wales is carried out the right way. Not just for the teachers' benefit, but for the students too.”


“Ar ôl mynychu’r cwrs Cwricwlwm i Gymru, cefais fy nghyfareddu ac yn awyddus i ddysgu mwy. Roedd y weledigaeth ar gyfer dyfodol dysgu yn fywiog. Ac mae’n galonogol gweld bod addysg yng Nghymru’n cael ei chynnal yn y ffordd iawn. Nid yn unig er budd yr athrawon, ond er budd y myfyrwyr hefyd.”

New Curriculum for Wales Course

Cwrs Cwricwlwm Newydd i Gymru

Andrea Gardner